Serhat Oztorun

BI | Security | GEO

Resource Consultant

Aanvraag nummer

30671

Opdracht toegevoegd:

14-01-2022

Locatie:

Wilhelmina van Pruisenweg 52, Den Haag

Klant:

Min.v.BZK Kerndepartement DGBK/DBF

Uren per week:

24 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

19-01-2022 10:00

Startdatum opdracht

01-02-2022

Einddatum opdracht

01-04-2022 met optie op verlenging

Migratie consultant

Opdrachtgever
Doc-Direkt is met ingang van 1 januari 2014 de Rijksbrede interne dienstverlener op het gebied van de informatiehuishouding. Met de samenvoeging van het oorspronkelijke Doc-Direkt en voormalig SSO-ECM is een organisatie neergezet die de departementen een integraal pakket van ‘papieren’ en digitale diensten en producten levert.

Belang van Informatie

Goede, toegankelijke informatie is voor de Rijksoverheid van groot belang. De Rijksoverheid heeft deze informatie ten eerste nodig om haar werk goed te kunnen doen. Ten tweede zorgt deze informatie er ook voor dat de overheid verantwoording af kan leggen over de gemaakte (beleids)keuzes. Daarnaast blijft overheidsinformatie ook in de toekomst belangrijk als cultureel erfgoed.

Missie

Doc-Direkt is dé uitvoeringsorganisatie die er voor zorgt dat de informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde is. Dat doen we voor nu, voor morgen en voor later, in samenwerking met de partners in de keten.

Visie

Doc-Direkt begeleidt en ontzorgt de Rijksoverheid bij het beheren van informatie en het bewerken van hun archieven en bij het transitieproces van een papieren informatiehuishouding naar een gedigitaliseerde informatiehuishouding.

Kernwaarden

Deskundig, innovatief en ondernemend!

Project
De COVID-19 crisis is de grootste naoorlogse crisis die Nederland meemaakt. VWS vervult in deze crisis een toonaangevende rol en staat daarbij voortdurend in het middelpunt van de belangstelling. De crisis heeft binnen VWS dan ook geleid tot een ongekende en nog dagelijks groeiende hoeveelheid aan relevante documenten, e-mails, chatberichten en allerlei andere vormen van informatie. Op grond van de Archiefwet komt deze informatie voor blijvende bewa ring in aanmerking omdat de COVID-19 crisis is aangemerkt als een Hotspot. Deze informatie is opgeslagen in diverse bronsystemen. Op dit moment is een deel van deze bronnen ontsloten, maar is een verdere analyse van nog te ontsluiten bronnen zoals taakapplicaties, nodig. Belangrijk verschil met een normale migratie is dat de data in de bron beschikbaar moeten blijven, omdat deze beschikbaar moet blijven voor de normale bedrijfsvoering die voorrang heeft op de archiefvorming voor de Hotspot. Voor de datamigratie vanuit de bronsystemen naar het archiefsysteem is het project op zoek naar een ervaren migratieconsultant.

Opdrachtbeschrijving

 • Samen met de IT-leveranciers (binnen en buiten het Rijk) bepalen hoe data uit de bronsystemen gekopieerd kunnen worden en vervolgens ondergebracht wordt in het archiefsysteem. Advies over te gebruiken migratietooling, waarbij nadrukkelijk ook gekeken wordt naar de tooling die op dit moment in gebruik is binnen VWS; Zoek & Vind.
 • Realiseren van ETL scripting, daar waar de tooling die nu in gebruik is niet voldoen of niet aangesloten kan worden op de bronnen en/of het archiefsysteem.
 • Opstellen van een concrete aanpak –samen met de leveranciers- om data te ontsluiten, kopiëren, te voorzien van metadata en vervolgens te archiveren.
 • Je bent je bewust van de context van dit project en je kunt jouw aanpak aanpassen aan de omgeving.

KO-criteria.

Eisen:
 1. Kandidaat beschikt over WO werk en denkniveau
 2. Kennis en ervaring met datamigratie in een omgeving waarbinnen de data nog gebruikt wordt voor de bedrijfsvoering.
 3. Aantoonbare ervaring in het werken onder kaders voor informatiebeveiliging en de AVG
Wensen:
 1. Mate waarin de kandidaat kennis heeft van archiefvorming en archiefsystemen
 2. Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met toepassing van migratiesoftware en het maken van ETL scripting.
 3. Mate waarin de kandidaat Kennis heeft van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid of binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Mate van Communicatief vaardigheid (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).

 

Benodigdheden voor aanbieding: 1. CV MAX 6 pagina's 2. Ingevuld aanbieddocument met daarin een motivatie gericht op de aanvraag. Aanbieddocument max max 1-1,5 pagina's lang zijn. 3. CV AVG-proof: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens.