Jacqueline Slaap

Requirements | UX | Salesforce

Resource Consultant

Aanvraag nummer

30651

Opdracht toegevoegd:

14-01-2022

Locatie:

Bilthoven

Klant:

RIVM

Uren per week:

32 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

21-01-2022 12:00

Startdatum opdracht

21-02-2022

Einddatum opdracht

21-08-2022 met optie op verlenging

Business analist

Opdrachtbeschrijving

De analyse en (begeleiding van) de realisatie van de NIPT in screeningssetting kent veel verschillende deelprojecten, waaronder digitalisering van het bloedafnameproces, aanpassen van de dataset voor gegevensuitwisseling, monitoring van de uitvoering, etc. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde wijzigingen is, in afstemming met de betrokken partijen, een analyse nodig van de nieuwe en gewijzigde processen en gegevensstromen. Hiervoor zoekt het RIVM-CvB een consultant met het profiel Business analist die nauw zal gaan samenwerken met de business analist die al op het dossier werkt. Alle werkdagen bereikbaar. Momenteel wordt er door Corona veel thuisgewerkt maar in een toekomstige situatie dient kandidaat bereid te zijn minimaal de helft van de tijd op locatie te werken. Ook is het soms nodig om overleggen te hebben bij CLBPS of de regionale centra.
Meer concreet zijn de taken van de consultant in ieder geval:

 • a) Het analyseren van de huidige situatie en beschrijven van de gewenste situatie van de ICT-inrichting rondom de NIPT. Het gaat hierbij om de functionaliteit van de verschillende betrokken applicaties (waaronder Peridos, verloskundig informatiesystemen, laboratoriuminformatiesystemen), de koppelingen tussen deze systemen, maar ook de bijbehorende werkprocessen.
 • b) Op basis van de IST- en SOLL-analyse dient een transitie beschreven te worden. Waar moet de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Peridos aan voldoen en welke aanpassingen dienen gedaan te worden aan de verloskundig informatiesystemen en koppelingen om de processen adequaat te ondersteunen.
 • c) Er zal sprake zijn van eisen, belangrijke wensen en minder belangrijke wensen ten aanzien van de NIPT. Vanuit de (op te bouwen) inhoudelijke expertise van de consultant zal bijgedragen worden aan het prioriteren van de backlog.
 • d) Het behouden van overzicht over de complexe materie en het daardoor tijdig kunnen signaleren van inhoudelijke knelpunten en/of knelpunten in de voortgang.
 • e) Contact onderhouden met de regionale centra over hun wensen en eisen voor een goed lopende NIPT en afstemming met diverse andere stakeholders.
 • f) Draagvlak creëren en behouden onder de uitvoerders, de counselors, bloedafnameorganisaties en laboratoria.
 • g) Het schrijven van notities met het oog op het bovenstaande.
 • h) Het (laten) realiseren van opleidingsmateriaal.

 

Toelichting Profiel

De business analist is een adviseur voor de inrichting van bedrijfsprocessen, de bedrijfsvoering en de daarvoor benodigde informatievoorziening. De business analist analyseert (de behoeften aan) informatie en informatiesystemen, uitgaande van de eisen aan de bedrijfsprocessen en de workflow daarbinnen. In het verlengde daarvan wordt meegewerkt aan het vaststellen en verbeteren van de informatievoorziening in het algemeen en aan specifieke of individuele informatiesystemen om daarmee bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Bij SAFe is de business analist is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het opstellen van de business epics op portfolio niveau. In die hoedanigheid vormt deze rol een belangrijke schakel tussen de bedrijfsvisie aan de ene kant, en de realisatie van de bedrijfsdoelen die deze visie invullen anderzijds. Op corporate dan wel domein portfolio niveau zal de Business Analist samen met de enterprise architecten een team vormen die samen als team zorgdragen voor opstellen van epics, om zodoende de organisatie van werkvoorraad te voorzien. Het team kan werken als team, maar de kanban werkwijze past hier ook. In elk geval visualiseren zij de voortgang van alle epics middels een fysiek kanban bord. Voor die epics die de business analist opstelt kan hij de rol aan van epic owner aannemen.

 

Achtergrond Opdracht

Achtergrond Het RIVM-CvB voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (structureel echoscopische onderzoek). Hierbij zijn veel partijen betrokken. Het ICT-systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO is Peridos. Dit informatiesysteem is van groot belang voor de regionale centra om de kwaliteitsborgende taak goed te kunnen uitvoeren en voor het RIVM-CvB ten behoeve van zijn landelijke monitoringtaak. Daarnaast ondersteunt Peridos het primaire screeningsproces van de nietinvasieve prenatale test (NIPT) en het eerste trimester SEO. Het functioneel beheer van Peridos wordt uitgevoerd door de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Momenteel vindt de screening op down-, edwards- en patausyndroom plaats in onderzoekssetting door middel van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Het ministerie van VWS heeft het RIVM-CvB de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen om de start van de NIPT in de reguliere screening mogelijk te maken per 1 april 2023. Ondanks dat een definitief besluit nog volgt zijn weis het RIVM-CvB volop bezig met deze voorbereidingen. Hiertoe moeten diverse zaken in gang worden gezet, waaronder ook de financiering van de van de bloedafnamelocaties en de NIPT-laboratoria en alsmede het opzetten van het betaalsysteem dat alle verschillende stappen in de keten ondersteunt. Het uitgangspunt is dat de NIPT betaald gaat worden uit een subsidieregeling.

KO-criteria.

Werkerervaring en Denkniveau

Algemeen:

 1.  Academisch/HBO werk- en denkniveau
 2. Aan kunnen tonen dat aangeboden personeel de gevraagde taken a) t/m h) beheerst. Aan te tonen middels referenties, beschrijving opdracht en rol medewerker daarin. (minimaal 1, maximaal 2 per taak).
 3. De mate waarin maatregelen worden genomen om te borgen dat gedurende het project dezelfde medewerker door opdrachtgever wordt ingezet en de mate waarin kennisoverdracht geborgd wordt binnen het project bij uitval van medewerker.
 4. De mate waarin aangeboden consultant beschikbaar is gedurende de gehele gevraagde looptijd.
 5. De mate waarin aan de startdatum (z.s.m. maar uiterlijk 21 februari 2022) kan worden voldaan.

Specifiek:

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring als  business analist in ICT-projecten
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van procesmodellen en gegevensmodellen (ERD’s).
 3. Certificeringen op het gebied van (requirements)analyse en modelleren, zoals Archimate 3.0 en IREB (foundation)
 4. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als consultant, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het maken van heldere analyses, plannen van aanpak en het verwoorden van deze analyses in duidelijke notities ter besluitvorming.

Overige kennisvereisten:

 1.  Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 2. Praktische benadering

 

Wensen
Competenties:

 1. Teamspeler
 2. Analytisch
 3. Probleemoplossend vermogen
 4. Luisterend oor voor alle partijen
 5. Organisatiesensitiviteit
 6. Omgevingsbewustzijn  
 7. Zelfstandig

Aanvullende kennis:

 1. Ervaring als consultant in de zorg

Referenties:

 1. Actueel + overheid + functie + verantwoordelijkheid

Beoordeling Offerte

Beoordeling vindt plaats op basis van meest gunstige inschrijving met de volgende wegingsfactoren:

 1. Prijs 30%
 2. Kwaliteit 70%
   1. Werkervaring en -denkniveau 50%
   2. Competenties en referenties 20%